VU2ASB :: QRP QSO with VU2DPI using Bitx20A


Ashok Singh's (VU2ASB) QRP QSO with VU2DPI, OM Dilip using BITX20A Hendricks QRP Kit, 10w SSB Transceiver for 20m on April 20, 2015. Antenna …
VU2ASB :: QRP QSO with VU2DPI using Bitx20A