VU2ASB :: QRP QSO with VU2CSP, VU2DPI and VU2INK using Bitx20A


Ashok Singh's (VU2ASB) QRP QSO with VU2CSP, VU2DPI and VU2INK using BITX20A Hendricks QRP Kit, 10w SSB Transceiver for 20m on April 20, 2015.
VU2ASB :: QRP QSO with VU2CSP, VU2DPI and VU2INK using Bitx20A