SOTA activation YO/EC-145 Clabucetul Taurului


Summits On The AIr activation on YO/EC-145 Clabucetul Taurului by YO9IPF, YO9RAO, YO9GSB and YO9IRF. Equipment: Yaesu FT-817nd, LDG Z-817, …
SOTA activation YO/EC-145 Clabucetul Taurului